האקליפטוס מצמרתו ומעלה

ד”ר אברהם ויינשטיין

ד”ר יחיאל זהר

דוד ברנד

 

הדרישה לעץ בעולם הולכת וגדלה בעוד שהמקורות מהיערות הטבעיים הולכים ומידלדלים. המדינות של האורגנים לאיכות הסביבה להפסיק את הכריתה ביערות טבעיים ולאסור כל סחר שמקורם מיערות טבעיים, מגבילה עוד יותר את אספקת העץ מיערות אלו. החלופה היא שימוש בעצה מעצים נטועים.

ספר זה מעלה את מודעות למגמה עולמית להפסיק את הכריתה ביערות טבעיים ולהשתמש רק בעצה שמקרה בנטיעות.